Het “forfait klinische biologie per verpleegdag” is een forfaitair bedrag dat het Riziv voorziet voor het verbruik van prestaties in de klinische biologie voor elke opgenomen patiënt per gefactureerde ligdag. Jaarlijks wordt dit bedrag herberekend. In augustus 2021 werden alle ziekenhuizen geïnformeerd over het bedrag van het meest recente forfait berekend op basis van de klinische prestaties in 2019. Het nationale gesloten budget van +280 miljoen € wordt onder alle Belgische ziekenhuizen verdeeld. Evoluties per ziekenhuis in zowel positieve als negatieve zin komen voor. Gemiddelde bedraagt dit forfait om en bij de 20€ (15€-35€) per patiënt per ligdag. Outliers met een laag forfait zien we bij  de categorale ziekenhuizen, hoge uitschieters zijn de universitaire ziekenhuizen.

Het forfait wordt berekend volgens de formule beschreven in het Koninklijk Besluit van 12 november  2008. Meerdere variabelen beïnvloeden deze uitkomst, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Pathologiegegevens per APR DRG[1] en SOI[2] (klinische biologie score)
  • Het nationaal gemiddeld verbruik per ligdag per bedindex
  • Het aantal bedden Intensieve Zorgen
  • De permanente aanwezigheid van een  “Medische Laborant Technicus”
  • Het aantal gefactureerde ligdagen

[1]  APR-DRG : All Patient Refined- Diagnostic Related Groups

[2] SOI : Severity of Illness

Voor uw ziekenhuis worden de “drivers” van het forfait in kaart gebracht. In het bijzonder wordt ingezoomd op de pathologiegegevens van het ziekenhuis (40% van het aandeel): welke subpopulaties verschillen in vergelijking met hun “peers”. Er wordt gestreefd om binnen deze vergelijking als gouden standaard voor een pathologiegroep het meest efficiënte (anonieme) ziekenhuis te bepalen.

Er wordt gebruik gemaakt van 3 gegevensbronnen: de MZG-gegevens van 2019, de feedback die uw ziekenhuis kreeg over het forfait klinische biologie (LibrHos) en het bestand met de pathologiegegevens van het meest recente BFM (Portahealth). In de rapporten worden enkele relatieve frequenties gebruikt om de anonimiteit van de ziekenhuizen te garanderen. Bovendien moeten er minstens gegevens van 5 verschillende ziekenhuizen aanwezig zijn binnen een cel om als resultaat te worden gebruikt.

In de eerste plaats wordt een ranking opgesteld om uw ziekenhuis te positioneren ten opzichte van zijn peers voor de grote deelbudgetten van het forfait.

Afwijkingen van de bestaande distributies worden nagekeken en oorzaken hiervan worden in kaart gebracht.

Simulaties met gecorrigeerde verdelingen over de 4 deelbudgetten zullen het effect van wijzigingen in het licht stellen.

De benchmark passen we vooral toe op uw casemix en met de Medaman IT-tools definiëren om we de “better and best of class” als referentiekader om subpopulaties waar efficiëntie wijzigingen mogelijk zijn te detecteren. Het aandeel oncologische pathologie wordt onder de loupe genomen en ook hier wordt de distributie geëvalueerd met de deelnemende “peers”.

Het resultaat van deze analyse is een rapport met een generieke en een hospitaal specifieke beschrijving van het forfait binnen de benchmark. Aansluitend worden de mogelijkheden voor efficiëntieverbetering met de aangepaste handvaten besproken. Een gezamenlijke toelichting van dit rapport in een hybride meeting is voorzien.

Ondanks de anonimiteit van de MZG-gegevens, verkiezen we de analyses uit te voeren in uw ziekenhuis, achter de firewall. We vragen uw ziekenhuis gedurende de looptijd van deze analyse een serveromgeving ter beschikking te stellen waar we onze analysetools kunnen installeren. Op deze manier worden alle “patient-level” data in uw veilige omgeving geanalyseerd en worden enkel geaggregeerde gegevens naar een centrale Medaman-server verzonden.

Onze ervaring leert echter dat de doorlooptijd van deze installatie niet steeds even voorspelbaar is. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om uw gegevens geanonimiseerd aan te leveren voor verwerking op onze servers.

Alle brongegevens worden verwijderd bij het beëindigen van deze studie.

  • tot 12/11/2021: uitnodigingen en informatievoorziening
  • van 21/10/2021 tot 16/11/2021: verzamelen van gegevens
  • van 08/11/2021 tot 30/11/2021: analyseren van gegevens
  • van 01/12/2021 tot 15/12/2021: rapporteren van resultaten

De prijs voor deze analyse bestaat uit een forfait van 1.500€, verhoogd met een extra 2€ per erkend bed; dit weerspiegelt de evenredige tijd nodig voor de dataverwerking.

Ondanks onze voorkeur voor data-analyse in uw ziekenhuis, zijn we genoodzaakt een ½ dag te honoreren voor deze bijkomende installatie (625€) op de door uw ziekenhuis ter beschikking gestelde omgeving .

Alle bedragen zijn exclusief btw en inclusief administratieve kortingen.

Deze info downloaden: klik hier

Aanvraagformulier deelname: klik hier

Andere info: mail naar info.ffkb@medaman.be.